Warunki umowy programu reklamowego Google AdWords

 

1. Postanowienia ogólne

1.1 Dostawcą usługi (zwanym dalej „Dostawcą”) jest firma AddMe z siedzibą  w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 102 A kod 95-050 NIP: 731-181-90-13 Regon 100734590, reprezentowana przez właściciela Agnieszkę Rakowską.

1.2 Zamawiający usługę (zwany dalej „Zamawiającym”) to osoba fizyczna lub prawna upoważniona do reprezentowania Zamawiającego.

1.3 Zamawiający ma obowiązek dostarczyć Dostawcy niezbędne materiały do przeprowadzenia kampanii reklamowej na określonych powierzchniach reklamowych, a w szczególności: wskazać kraj docelowy i lokalizację kampanii oraz określić budżet reklamowy.

1.4  Powierzchnie reklamowe AddMe to wszelkie media internetowe zwłaszcza wyszukiwarka i sieć wyszukiwania  Google oraz sieć reklamowa Google. Dostawca może zaoferować ten sam cel reklamowy więcej niż jednemu Klientowi.

 

2. Przedmiot umowy

2.1 Przedmiotem usług, świadczonych Zamawiającemu przez Dostawcę, jest przeprowadzenie kampanii reklamowej polegającej na wyświetleniu treści reklam, w postaci linków sponsorowanych, prowadzącej do zwiększenia liczby wejść na stronę internetową Zamawiającego. Dostawca prowadzi także kampanie reklamowe polegające na modelu cenowym opartym na wyświetlaniu reklam graficznych lub multimedialnych Zamawiającego na powierzchniach reklamowych AdWords.

2.2 Zamawiający oświadcza, że akceptuje warunki umieszczenia reklam przez Dostawcę na podstawie warunków umieszczenia reklam przez Google, zgodnie z którymi Dostawca nie gwarantuje: pojawiania się reklamy przy każdym wyszukiwaniu danego słowa kluczowego lub pojawieniu się miejsca docelowego, liczby ewentualnych wyświetleń lub kliknięć na dowolną reklamę umieszczoną na obiektach reklamowych lub sieci wyszukiwania Google lub w działach takich obiektów.

2.3 Dostawca nie gwarantuje także pozycji linku sponsorowanego ani dokładnego czasu trwania kampanii. Informacje podane przez Dostawcę na ten temat mają charakter poglądowy.

 

3. Warunki płatności

3.1 Zamawiający określa budżet reklamowy w ramach Zamówienia, Dostawca zobowiązuje się do przeznaczenia całego budżetu na reklamę AdWords w/g kosztów naliczanych przez Google.

3.2 Prowizja za usługę - jest umownie ustaloną wartością kwotową widniejącą na zamówieniu jako druga część opłaty składające się na w/w zamówienie. Opłaty pobierane są przez Dostawcę z góry przed aktywowaniem kampanii, możliwe jest rozbicie płatności na raty, zgodnie z indywidualnymi ustaleniami.

 

4. Rozwiązanie umowy

4.1 Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania zamówienia. Ewentualne odstąpienie od umowy winno być sporządzone na piśmie i dostarczone Dostawcy z potwierdzeniem odbioru.

4.2 Wypowiedzenie umowy w terminie późniejszym niż określony w pkt. 4.1 niniejszego regulaminu uznane będzie za bezskuteczne, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty pełnej wartości umowy.

 

5. Prawa i obowiązki Dostawcy

5.1 Dostawca zobowiązany jest do przygotowania słów kluczowych, stworzenia tekstów reklamowych oraz optymalizowania kampanii reklamowej Zamawiającego. Jeżeli według fachowej oceny Dostawcy dla optymalnego przebiegu kampanii i jej ceny zasadna będzie zmiana słów kluczowych, albo zmiana ustawienia kampanii ma on do tego prawo.

5.2 Dostawca po otrzymaniu wszystkich materiałów niezbędnych do prowadzenia kampanii Zamawiającego i opłaty z nią związanej (ustalonej na zamówieniu) powinien aktywować kampanię będącą przedmiotem umowy na powierzchniach reklamowych zgodnie ze swoją fachową wiedzą w ciągu 10 dni roboczych.

5.3 Dostawca zobowiązuje się udostępniać Zamawiającemu raporty z przebiegu kampanii.

5.4 Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy sposób wyświetlania reklamy na serwerach powierzchni medialnej lub ograniczenia techniczne, na które Dostawca nie ma wpływu.

5.5 Dostawca ma prawo odmówienia lub zakończenia emisji reklamy, jeśli wynika to z warunków powierzchni medialnych.

 

6. Prawa i obowiązki Zamawiającego

6.1 Zamawiający ma prawo do regularnego otrzymywania informacji i raportów z przebiegu kampanii podczas jej trwania.

6.2 Zamawiający ma prawo zwrócić się do Dostawcy z prośbą o wcześniejsze zakończenie emisji reklam. Zamawiający nie ma prawa do zwrotu nawet proporcjonalnej kwoty za niewykorzystane usługi.

6.3 Jeśli przeprowadzenie kampanii reklamowej nie będzie możliwe z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, z wyjątkiem skutków działania siły wyższej, Zamawiający ma prawo do zwrotu tej części kwoty, która nie została zrealizowana na poczet kampanii.

6.4 Zamawiający zobowiązuję się dostarczyć Dostawcy tłumaczenia słów kluczowych i tekstu reklamowego na język obcy w przypadku, gdy kampania będzie prowadzona na zagranicę.

6.5 Zamawiający jest odpowiedzialny za treść publikowaną na swojej stronie internetowej, tak, aby nie była ona sprzeczna z obowiązującym prawem i odpowiednimi przepisami, warunkami Powierzchni medialnych i aby nie naruszała interesów osób trzecich. W przypadku, gdy emisja reklam nie będzie możliwa z powodu naruszenia zasad powierzchni medialnych lub treść strony nie spełniałaby ich warunków Zamawiający zobowiązany będzie dokonać zmian na swojej stronie. Odmówienie wykonania niezbędnych zmian może doprowadzić do zakończenie kampanii bez szkody na rzecz Dostawcy.

 

7. Postanowienia końcowe

7.1 Ewentualne spory wynikłe z treści niniejszej umowy, będzie rozstrzygać sąd właściwy dla miejsca siedziby Dostawcy.

7.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

7.3 Zamówienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

7.4 Dowodem akceptacji regulaminu dotyczącego Zamówienia są złożone podpisy osób upoważnionych przez Zamawiającego i Dostawcę.

 

 

 

 

 

fAddme Agnieszka Rakowska
ul. Łódzka 102 A, 95-050 Konstantynów Łódzki
tel: 533 055 558 | agnieszka@addme.net.pl

Google+